Condicionantes regulatorios internacionales y comunitarios en un marco de gobernanza multinivel para la formulación de estrategias contra la pobreza en España

L’objecte d’aquest projecte és estudiar els condicionants reguladors internacionals i comunitaris que (per si mateixos i/o a partir de les seves interaccions) són susceptibles de limitar, l’abast de les decisions i accions orientades a mitigar la pobresa des del punt de vista dels ODS i del Dret internacional dels drets humans. El referent de l’anàlisi proposada és un Estat membre de la Unió Europea (Espanya), per la seva elevada taxa de pobresa i exclusió en relació amb els països de la Unió Europea (UE) i per l’especial incidència de la pandèmia de COVID-19 sobre aquest país; de manera que l’examen que es realitzi dels condicionants reguladors a Espanya es projecta sobre un escenari multinivell de governança.

1) Els condicionants reguladors internacionals i comunitaris són, en principi, favorables a afirmar la necessitat d’una estratègia de mitigació de la pobresa a Espanya, no sols com a part d’un compromís derivat dels ODS (com a manifestació d’una nova aproximació a la governança global) o de les obligacions jurídiques del Dret internacional dels drets humans, sinó també de la consideració de la lluita contra la pobresa i l’exclusió com un dels objectius específics de la UE i dels seus Estats membres en l’àmbit de la política social.

2) La mitigació de la pobresa i l’exclusió social passa per l’enfortiment, segons les prospectives de la Comissió Europea a 2020, d’una economia social de mercat, amb una doble referència recurrent dels condicionants reguladors internacionals i comunitaris: a) la potencial persistència de paràmetres reguladors que puguin limitar des de la perspectiva internacional i comunitària les opcions de desenvolupament de tals estratègies contra la pobresa i l’exclusió social, fruit de condicionants reguladors inserits en una determinada comprensió de la governança global i europea des del prisma econòmic; i b) la durabilitat de la facilitació conjuntural, en ocasió de la pandèmia de COVID-19, de la desviació temporal de determinats paràmetres reguladors propis de la governança econòmica -per exemple, de les exigències del Pacte d’Estabilitat i Creixement- i/o quan els paràmetres reguladors tornaran a estar vigents (si no són revisats).

3) La millora de les estratègies de mitigació de la pobresa implica donar lloc a un marc real de governança que impliqui, a més dels interlocutors socials, al conjunt dels stakeholders socials del tercer sector en la definició d’aquestes estratègies, i al tercer sector en la implementació d’aquestes polítiques.

Dades del projecte (GREC)

Membres

Jordi Bonet Pérez (Investigador Principal)
Jose Antonio Estevez Araujo (Coinvestigador Principal)
Marta Ortega Gomez
Antonio Gimenez Merino
Juan Antonio Alujas Ruiz
David Bondia Garcia
Javier Fernandez Pons
Antonio Madrid Perez
Jose Luis Gordillo Ferre
Rosa Ana Alija Fernandez
Pepa Burriel Rodriguez
Maria Julia Barcelo
Elisenda Calvet Martinez