Línies de recerca

El Grup de Recerca  prosseguirà la tasca de recerca bàsica sobre el Dret internacional contemporani i el Dret de la Unió Europea, on predominen dos eixos centrals: la governança multinivell en qualsevol de les temàtiques abordades i la referència als propòsits i fites de l’Agenda 2030. Lògicament, durant aquest període es vol desenvolupar especialment els àmbits de recerca en els quals s’inscriuen els projectes de recerca competitius finançats i coordinats pels membres del Grup.

En conseqüència, als camps de recerca prioritaris que es volen dur a terme en els propers tres anys es poden identificar les línies de recerca següents:

a) Interrelació entre manteniment de la pau i la seguretat internacionals, Dret internacional humanitari i protecció internacional dels Drets Humans.

El manteniment de la pau i la seguretat internacionals com a propòsit de l’Organització de Nacions Unides i la codificació del desenvolupament progressiu del Dret internacional humanitari han estat dos aspectes interrelacionals i de molta rellevància dins de l’ordenament jurídic internacional. Es tracta d’un àmbit on el Grup té una dilatada experiència. A més, l’actuació en aquesta matèria no es pot desvincular de l’acció transversal que implica la  protecció internacional dels Dret Humans, línia on el Grup de Recerca ha anat consolidant-se a partir de la participació i la coordinació de projectes de recerca l’objecte dels quals es centrava en els drets humans.

En el proper període l’activitat principal es focalitzarà, principalment, en el desenvolupament dels projectes que, coordinats per membres del grups, estan treballant sobre aquesta temàtica. Més específicament, la feina a desenvolupar pels investigadors del projecte de recerca que examina els condicionants regulatoris en un marc de governança multinivell per a la formulació d’estratègies contra la pobresa (PID2020-117627GB-I00) coordinat pel Dr. Jordi Bonet; així com els integrants al projecte sobre la igualtat de gènere i creences en el marc de l’Agenda 2030 (PID2020-114400GB-I00) i el relatiu a la protecció de les víctimes per delicte d’odi per religió o creences (DER2017-86138-P), tots dos coordinats per la Dra. Francisca Pérez Madrid. Igualment, també destacar el projecte sobre secessió, democràcia i drets humans, coordinat per la Dra. Helena Torroja (PID2019-106956RB-I00) i el projecte interdisciplinar, coordinat per la Dra. Rosana Alija  sobre l’abast i contingut jurídic internacional de l’obligació estatal garantir la no repetició mitjançant l’educació en memòria, com a eina clau per a prevenir la repetició de greus violacions de drets humans (ICI01521_00013/2021).

b) La profundització de la integració de la Unió Europea i les seves conseqüències jurídiques sobre el ciutadà

La profundització del procés d’integració europea ha comportat nous reptes i problemes jurídics que afecten a l’estatut dels particulars i sobre els quals encara no es troba sempre l’encaix adient. Des d’aquesta perspectiva, el Grup de recerca gaudeix en l’actualitat d’experts en l’àmbit del Dret Europeu. En aquest  sentit, durant el proper període, s’analitzarà, principalment, i tenint present els projectes de recerca dels quals són coordinadors els membres del Grup, els següents àmbits:

–  L’examen del règim dels drets reals sobre els béns corporals en l’àmbit del dret internacional privat europeu, centrant-se en els problemes de competència judicial internacional i en les qüestions relatives al dret aplicable (PID2020-112609GB-I00 coordinat per Dra. Georgina Garriga).

– L’anàlisi de les conseqüències derivades de les modificacions realitzades durant els darrers anys en l’àmbit de la Unió Econòmica i Monetària europea van augmentar el tractament europeu de les polítiques econòmiques i pressupostàries dels Estats membres. No obstant això, moltes de les noves estructures europees van néixer a la calor de les urgències plantejades per la crisi, i pateixen, no només de la consegüent excepcionalitat de les situacions desencadenants, sinó de considerables dosis d’improvisació jurídica davant la celeritat d’aquestes mateixes situacions. La reflexió per a noves transformacions que aprofundeixin i millorin la UEM, és  l’objecte d’examen del projecte Futur i reptes jurídics de la Unió Econòmica i Monetària (PGC2018-094489-B-I00), coordinat pel Dr. Andreu Olesti.

c) La biodiversitat, el clima i la salut pública global davant el Dret Internacional

L’objectiu general d’aquesta línia de recerca identifica tant els reptes els reptes i oportunitats que la crisi de la Covid-19 ha creat en relació amb els marcs jurídics internacionals i europeus aplicables a la conservació i protecció internacional de la biodiversitat i a la lluita contra el canvi climàtic. L’aportació de possibles respostes que enforteixin la cooperació internacional i la creació de sinergies entre aquests àmbits per influir, a mig i llarg termini, en la salut pública mundial i en el procés de recuperació post-Covid-19, es l’objecte del projecte de recerca sobre les interaccions i desafiaments del Dret internacional respecte a aquestes matèries (PID2020-117379GB-I00), coordinat per la Dra. Mar Campins.

En el mateix context s’analitza, prèviament a l’esclat de la crisis de la Covid-19, el valor intrínsec de la biodiversitat i la necessitat de protegir-la col·lectivament enfront de les amenaces que planteja la seva explotació i el seu ús per mitjà dels nous desenvolupaments científics, tecnològics i, particularment, biotecnològics. La interacció dels diferents règims jurídics i normatius, els problemes, l’impacte dels desenvolupaments científics i tecnològics, i les dificultats de la governança de la biodiversitat son aspectes examinats al projecte sobre diversitat biològica y Dret internacional (DER2017-85406-P), coordinat pel Dr. Xavier Pons i la Dra. Mar Campins. Les activitats de recerca en aquesta línia es complementen amb les  desenvolupades per la Càtedra Jean Monnet sobre Dret Ambiental (619574-EPP-1-2020-1-ES-EP) la titular de la qual és la Dra. Mar Campins.